Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä:

KAP-TIP OY

y-tunnus: 3170324-3

Voiniementie 24

82200 Hammaslahti

info@kaptip.fi

Tietosuojavastaava:

Jenni Partanen

puh: 0432180040

jenni.partanen@kaptip.fi

1. Rekisterin nimi

Rekisterin nimi on: Asiakasrekisteri

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on rekisterinpitäjän oikeutettu etu, joka syntyy asiakassuhteen ylläpidosta. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaaseen sekä asiakassuhteen ylläpito. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

3. Käsiteltävät henkilötiedot

Keräämme seuraavia henkilötietoja palvelun käyttämisen yhteydessä:

  • Asiakkaan nimi
  • Asiakkaan puhelinnumero ja sähköpostiosoite
  • Asiakkaan osoite
  • Auton rekisteritunnus

Henkilötiedot säilytetään asiakasrekisterissä asiakassuhteen päättymiseen asti tai niin kauan kuin lainsäädäntö sitä edellyttää.

4. Tietolähteet

Tietoja saadaan asiakkaalta itseltään puhelimitse, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla palvelujen käytön kautta.

5. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille eikä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, ellei se ole KAP-TIP Oy:n tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.

Voimassa olevan lainsäädännön edellyttämin tavoin tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille.

6. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. Palvelua käyttävät henkilöt käyttävät henkilökohtaisia kirjautumistietoja, jolloin henkilötietojen käsittelyä voidaan seurata.

7. Henkilötietojen säilytysaika

Tämän selosteen mukaisia henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin ne ovat tarpeellisia tai niin kauan kuin suostumus niiden vastaanottamiseen on voimassa.

8. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteriin merkityllä henkilöllä on oikeus tarkastaa, mitä henkilötietoja hänestä on merkitty tai että rekisterissä ei ole häntä koskevia tietoja. Rekisteröity voi pyytää omien tietojensa tarkastusta rekisterinpitäjältä. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä korjaa ilman aiheetonta viivytystä häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle (tietosuojavaltuutetun toimistolle).